Patroonsfeest
Mk St. Remigius Klimmen
Patroonsfeest
Mannenkoor 1956 - 2024
Feestdag Patroonsheilige
Patroonsfeest MK St. Remigius Klimmen 2005
Sint Remigius heeft weer wat te vieren Het mannenkoor Sint Remigius Klimmen gaat een feestelijke oktobermaand tegemoet. Dit begint op zaterdag 1 oktober met het jaarlijkse patroonsfeest. Het feest wordt ingezet met een H. Mis tot dank opgeluisterd door het koor zelf. Diverse nieuwe muziekwerken worden uitgevoerd, waaronder delen uit de ‘Mass in honor of Saint Frederick’ van Gruber. Na afloop van de H. Mis wordt op het plein voor de kerk een muziekwerk uitgevoerd ter nagedachtenis aan de overleden Remigiusleden. Aansluitend vindt in ’t Köppelke de feestavond plaats voor actieve en passieve leden, ereleden, club van vijftig en aanhang. Er is weer een breed scala aan jubilarissen: zingende leden. De jubilarissen worden door het koor, het K.N.Z.V.-Limburg en door de zingende leden op gepaste en ludieke wijze in het zonnetje gezet. Op ondertsande foto ziet u van links naar rechts: Leo Laeven 40 jaar lid, Jules Boshouwers 25 jaar lid, Ab Lanting 25 jaar lid, Hub Knops 40 jaar lid, Piet Geurts 40 jaar lid en Martin Schloesser 25 jaar lid. De toespraak in onze streektaal het "Klimmens dialect" werd verzorgt door onze voorzitter Dhr. Jo Bertholet en de presentjes en bloemen.Huldiging KNZV Limburg door voorzitter Wim Janssen, inclusief het opspelden van de speldjes. En.... op gepaste en ludieke wijze in het zonnetje gezet. Door de zingende "directe partij genoten" onze: Baritons, Bassen, 1e en 2e Tenoren in ..de fonetische tekst.. Jules Boshouwers 25 jaar lid Veurig jaor begos ich mit der Juul, ich wol dat ouch dit jaor neet verangere, volgend jaor höb ver dan waal ei probleem, dan höbbe ver geine Juul, méh waal eine Sjaak. Good, Jules Boshouwers, 25 jaor geleje, (doe waors 18 jaor) hobs doe os bliej gemak mit dien aanmelding es lid, d’r zint neet vöäl zengers die jonger begos zint. Ich maog zegke dat viër in die 25 jaor bès van dich höbbe genaote. Ver höbbe geliërd das doe neet gauw de noate kwiet waors en der teks al hiëlemaol neet. Doe höbs enne inzat vüër der koar, dao kint mennigein ei veurbild a numme. Doe zings neet allein mit, mèh doe zèts dich ouch in vüër allerlei commissies. In ’85 goofs te dich al op in de kascontrolecommissie, (dao zitte tersj hie trouwens nog mië van) op innig moment wie ver gaste oet Pernitz op bezeuk houwe, wols doe zelfs es gids mit nao Rotterdam. Doe kaoms in de muziekcommissie, in 1988 höbs te dien collega’s bie dien aafsjied bedank vüër der sjoane tied. En noe zits te nog derin!!! Es solis Julerotti höbbe ver dèk van dich genaote al waors te van kleur versjaote, Zelfs huuj nog in de Kirk höb ver dat in de fiësmès gemirk. Doe bis ech eine Klummesje jong dae zich vasbiet in tradities, zoa weit ich das doe noe nog grüëtsj bis dat der Sjarel in dien broedsmès de lètste kier hat mitgezonge. In de bronk op Kirmeszondig bis doe altied present. Kortelings sjtongs te nog op de bres vüër de mès op 2e kaesjdaag. Doe höbs oats deil oetgemak van ein CD commissie, vandaag höbbe ver geziën das te op dich zelf begos bis. Doe höbs ein commissie Gruber opgerich en vanoet die commissie ein CD laote opnumme. Juul ich wil ouch aafsjlete in G in dit geval de G van goud, ’t mot kinne, huuj höbs te zilver, euver 25 jaor bis te nog neet zoa oud. Proficiat Martin Schloesser 25 jaar lid Gebaore in Geweusterao of wie hae zellef zaet “opgerich” get langer geleje es der Juul, kaom in Craubich in aanraking mit ’t Remigiusvirus en is doe richtig aan os blieve plekke. Effe tussje doar trouwens, alles wat hiej zit aan fiësverkes deit mië veur Remigius es allein mer zinge. Der Mart is sinds jaor en daag ozze hoffotograaf, hae mak os sjtasieportrette, meh ouch foto’s van al os aktiviteite die vasgelag motte waere. ’t Is bienao neet te geluive, mèh in ei gries verleeje zoot hae ouch twië jaor in de kascontrolecommissie. Veur diegene onger os die zich de sjtraotkirmes nog veur der geis kinne haole: dao woarte ’s zondes nao de Hoamès kamers gesjaote, lang doar der Leo Schloesser, woabie der Mart es koetnel aafkeek en wie der Leo ’t neet mië kos, gelökkig vüër os haet der Mart ’t üëver genomme. Hae haet ouch zien biedrage geleverd aan ein van de achtergrond Sjilderieje van de Sjtraotkirmes die ver noe nog dekker es dekor kinne gebroeke. In ’97 höb viër veur “t Tilly en der Mart gezonge omdat ze zich al 25 jaor naevenein in ’t bèd vonge. Neet allein doar zien bieje, der Mart is ouch zoa eine natuurmiensj. Hiël get jaore veel hae in de pries bie os natuur en boswandelinge. In ’t jaorversjlaag van ’83 (hae waor toen koud 3 jaor derbie) haet der sekretaris opgeteikend dat der Mart zich sjtüërt aan ’t gedraag van sommige lede, vüër en nao oetveuringe, soms zellefs onger de oetveuringe en hae vingk dat vüëral de discipline wat de kleier betruf dekker om te griene is. Ich maog zekke Mart dat is ouch noe nog ein van de aandachspunte die besjtuur en dirigent gaer verangert zooge. In ’83 en ’84 haet der dirigent dich offisjeel beneumd tot draeger van ’t kieske. Ouch al bis te dekker door omsjtandighede neet in sjtaot om vriedes te repetere, ver haope nog lang van dien aanwezigheid, dien drüëge humor en dien mitdoon te maoge genete. Proficiat. Ab Lanting 25 jaar lid Gebaore in Utreg, vüëraan in de 30er jaore, nee so praat hij niet, hij praat meer uit de wildernis, want heel veel jaren woonde hij in Wilnis en daar heeft hij zichzelf praten geleerd.Veer zitte dao noe nog mit want in sommige liedjes zingt Ab Duutsj bijvoorbeeld In die Schöne Schtad ist Stimmung zat klinkt als: In die Sjöne Sjtad ist Sjtimmung sat. enkele vermeldenswaardige passages oet 25 jaor Ab Remigius: in ’89 goof Ab op de jaorvergadering aa Seer verheugd te Sijn met de Sjtemoefeningen, hae vroog het besjtuur om de overige leden te activere om hiej aa mit te doon. Ouch haet hae dat jaor ’t Sjildersdiploma ontvange van der vüërzitter vanwege zien kwastige biedrage aan de restauratie van de loods op Öäverhiëk. Mit de Sjtraotkirmes waor Ab altied eine van de wirkpaerd woas te ummer op kos terugkvalle. Of ’t noe opboewe, hengele of aafbraeke waor, Ab waor ummer dao en op der zaoterdig en zondig sjtoong Eef wie dat bie vöäl van os vrouwluuj gebruukelik waor naeve heum. Neet allein daoveur mèh ver waore bliej dat ver ouch biej hun get teruk höbbe kinne doon doar hun de mès te zinge wie ze 25 jaor getrouwd waore Hae dreug zonger dat dat opvilt ei gebit end dat geit good zoalang es hae de luppe opein hilt. Dat goong aevel fout wie ze ins mit driëe biejein gelag höbbe onger ein optrae, nao get gesjoel heen en weer pasde ze alle drie neet meer. Hae haet hart veur meziek, dus woard hae doar de 1e tenaore aafgevaardigd nao de meziekcommissie, meh wie der allemaol höbt kinne laeze onger ’t vergroatglaas in ’t Clubblaad van 50 hat dat neet lang gedoerd. Hae veulde zich dao alwir eine ropende in de wildernis. Daonao is Ab op zichzelf begos mit ein administratiekantoar Mappe van Ab. Es zoavöälste in dees rie van Jubelöärese haet hae ouch 3 jaor de kas gecontroleerd. Ver zint bliej trouwens dat hae en ouch der Henk Valkeberg op tied teruk hiej zint. Ze höbbe namelijk ein lang partierepetiesje gehouwte in Oasteriek onger hun vakansie. Ab bedank dat ver al zoalang op dich kinne sjteune, boewe en os kinne verlaote, op nao de viërtig Proficiat. Piet Geurts 40 jaar lid Piet, es iërsjte van de 40 jöärige bis doe aan de buert. 15 jaor geleje sjtong diër drieje ouch hiej mit minder rumpele, mit eij zilvere sjpenksjke en eine angere vuerzitter. Ouch dich nog sjuus oet de 30er Jaore bis mit leefde vüër der koar gebaore. Wat neet vöäl lede weite is dat hiej noe drie besjtuurslede op ein riej zitte. Van 1970 tot 1971 höbs doe es besjtuurslid mit leiding gegaeve aan ozze kaor. Doe waors aevel mië eine doener es eine dinker dus doe leets dich gaer es wirkpaerd inzètte. Bie de basse bis doe eine van de neet te misse krachte die bienao ummer dao zint. Tenminste es nieks mit de doeve is. Es der nuuj lede biej der koar komme, wat aevel al lang neet mie gebüërd is hüërste Lei höbbe ze aan der Piet enne gowwe sjteunpilaor hae zingk namelik neet allein mit zien sjtum mèh ouch mit enne vinger, hae wies noat veur noat aa zoadat hae en de zengers om heum heen ’t noatebeeld prima kinne volge.’t Kint natuurlik onnog dat hae dat deit omdat Piet neet al te good zuut. Wiej veer allemaol op ozze laeftied haet Piet ouch enne laesbril nuedig en dem vergit hae mer ins. Wat eij gelök dat der in de pianokas ein ganse tuut liegk, die wüërd allein ummer laeger. wereldberoemd is der Piet woarde doar zien rol es aafgedankde hèllige Antonius mit ’t Verreke in der carnavalsoptoch op Klumme. Dat ziene 3e hobbie naeve doeve en Remigius neet baeter mèh Sjlechter waor weite veer ouch alles van, neet allein van ’t helpe bie Sjlechter Gieze, meh ouch van ’t Huijdvleisj en de Boeresjink op de Sjtraotkirmis. Same mit der Henk haet Piet dat altied good verzörg tot en met ’t sjliepe van os antiek Vleisjmessjien. Mèh wie ’t hobbiesjlachte hem op innig moment taegehool van ’t zinge van ein begreffenismès houwe veer toch zoaget van kos dat sjlachte neet ein uurke wachte? Piet nao viërtig jaor wille veer dich ziëker biej de basse noch ummer neet kwiet, üëver tiën jaor sjtond ver wir vüër dich klaor. Proficiat Hub Knops 40 jaar lid Hub, ouwe buurjong, mit vöäl goongs doe mich veur, doe bis tensjlotte auch get ouwer, nog sjuus oet de 30er jaore, vriejdes vüër mich, taegenüëver mich, voars scooter vüër mich, bis jeurig op miene namesdaag en toch waore diene sjoanbroor en ich vüër dich biej der zank. In dien langk mit der zangk getrouwd laeve höbs doe vöäl vrieje tied aan der koar gegaeve. Es lid höbs dich ’t gepresteerd om 3 kiër beste repetitiebezeuker te zien.Ouch dich waors altied hiel intensief betrokke biej de Sjtraotkirmes, zoal mit opboewe en aafbraeke meh ouch op de daag zellef, jao ouch dien Els doog altied hiel gaer mit. Doe begos te traene es lid van de kascontrolecommissie, tussjedoar waor de koar 25 jaor oud, natuurlik pasdes doe in de jubileumcommissie en höbs doe dao good werrek verrich. De kas van der koar höbs dich mer leefs 5 jaor gecontroleerd, daomit deis te hiel get ervaring op. Dus bis doe in dien 8 jöärige besjtuurlikke carrière iësj concertcommisaris ofwaal duvelstoejaeger van der Lei gewae en flot daonao woars doe penningmeister. Hiel sekuur sjuus wiej dien vüërgengers pasdes doe op de pfenninge van os en dat waore tersj hiel get. Wie toen inins get onduudelik üëverkaom haet ’t de sjpesialiste lang zeuke en dich begriepelik vöäl sjlaopeloze nachte gekos. Genne van os haet der mer ein sekond aan getwiefeld dat dat ziëker good zou komme. Ein anger deils besjtuurstaak van dich waor lid concertreiscommissie. Neet allein de lede dinke mit plezeer teruk aan de geweldig georganiseerde reize nao Oasteriek en nao Tsjechië mèh zeker ouch dien medecommissielede die mit dich höbbe maoge samewirke. Doe wèts ’t mer noats, der sjteit wir ein nuuj reis aa te komme.Hub bie al dien doan en laote binne der koar en dien extra functies is altied dien sekuriteit en precisie kinmirkend gewae. Vüër dat ich dich gaon felicitere wil ich toch iësj mich effe richte tot mien üëverbuurmaedje. Els neet allein höbs doe 40 jaor achter der Hub gesjtange bie zie lidmaatsjap van der koar, zellef bis doe ouch aktief biej os betrokke, doar ’t mitwirke op de Sjtraotkirmes, ’t dameskommite, ’t uniformekommite en tot op der daag van huuj es Blomemaedje. Hub proficiat en same mit os op nao de vieftig. Leo Laeven 40 jaar lid Tja Lei en noe kump der lètste, wat mot ich noe nog gaon vertelle? Das de ouch waal ins ein besjtuursvergadering vergits? Of das doe al aan diene zesde veurzitter bezig bis? Ich waarsjuw dich, Es ’t tenminste aan mich liegk, mich bis te nog neet kwiet. Leo doe bis 40 jaor biej der kaor, daovan bienao de hellef ofwaal 19 jaor besjtuurslid, ich geluif neet dat dat vuer dich enne gehaold hat, mèh weit bienao ziëker dat dich dat genne naodeit. Es lid höbs dich ’t ouch ins klaor gekriëge om es beste repetitiebezeuker oetgerope te waere. Es der ouch eine pries zou zien veur de beste gezichtsexpressie zouws dich dem glansriek winne. Es me mit zöäväöl viërtigjäörige op ein riej zit höbbe die natuurlik nej ein rol gehad biej de sjtraotkirmes. Lei veer krege dich zoa gek om enne ouwerwètse Loekas te make en te ongerhoute daonaeve höb deer (“t Jeanny en dich) troew üëver de sjeettent gewaak, zoalang getrouwd en laot de luuj mer op uch sjete. Ervaring om tot ’t besjtuur toegelaote te waere doogs doe op in de jubileumcommissie 25 jaor Remigius en in de sjteunfractie van AGB (Altied Good Besjture) woas doe veur os de subsidie bewaaks. Binne ’t bestjtuur höbs dich altied eine nuchtere en heldere kiek op de agendapunte die op taofel liegke.doe höbs ouch ein goodgevölde portefuille binnen ’t besjtuur. In dien iësjte periode binne ’t besjtuur houws dich o.a. PR in dien portefuille. Doe wèts dus aevegood es mich dat dat neet mitvilt. Waor ’t daorom das doe al maonde van te vüëre ein foto wols laote make van de Jubelöäresse, die plaatsj toch geine. Behalve der webmaster Thieu en ’t zangersverbond. Noe bis doe binne ’t besjtuur belas mit ledewerving (kump nog genne?) technische zake wie ein tent opzètte wandelinge en wandelsjtekke. Dat lètste is vüër os nao de sjtraotkirmis ein belangrijke bron van inkomste woarde. ter completering van dien belangrieke taken bis doe besjtuurslid van felecitatiezaken. Doe geis op ziekebezeuk, nao verjaordage en nao recepties en jubilea. Wils doe dich dan noe zellef effe felecitere. Leo Proficiat. J.B.
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
Remigiusfeest 2005
Lees onze: